ค่าครองชีพจะได้เมื่อไหร่/จะได้เงินย้อนหลังไหม

เมื่อธนาคารกรุงไทยตรวจสอบเอกสารการกู้ของผู้กู้แล้ว ธนาคารกรุงไทยจะโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทยของผู้กู้เองตั้งแต่ต้นปีการศึกษาถึงเดือนปัจจุบัน

ผู้กู้สามารถตรวจสอบได้เองจาก www.studentloan.or.th ตรวจสอบยอดหนี้ธนาคารกรุงไทยข้อมูลการโอนเงิน