คุณสมบัติผู้ขอกู้ กยศ.

กองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ใน 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

1. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

2. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

 

กรณีที่ผู้ขอกู้ยืมรายใดเคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.หรือกองทุน กรอ. มาแล้ว แต่ผิดนัดชำระหนี้ และได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี และ/หรือเคยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีมาแล้ว ผู้ขอกู้ยืมรายนั้นสามารถกู้ยืมเงินกองทุนต่อไป หากได้ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือชำระหนี้ตามคำพิพากษาจนเสร็จสิ้นแล้ว 

อ้างอิงจาก https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1546937771

 

กรณี ต้องการทราบข้อมูลการให้กู้ยืมในแต่ละปีการศึกษา

กรุณา คลิ๊ก >> https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1550214229

..................................................................................................................................

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม .. กรุณา คลิ๊ก >> https://www.studentloan.or.th/th/news/1601345537