กู้ค่าเทอมได้เต็มจำนวนไหม/ทำไมได้น้อย

จำนวนเงินกู้ได้ตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ไม่เกินวงเงินกู้ที่ สกอ. กำหนด และจำนวนเงินที่จัดสรรให้มหาวิทยาลัย