กู้ค่าอะไรได้บ้าง

กองทุน กยศ. ให้กู้เงินแยกเป็น 2 ส่วน คือ

1. กู้เป็นค่าเล่าเรียน (คือ ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บ)

จำนวนเงินกู้ได้ตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ไม่เกินวงเงินกู้ที่ สกอ. กำหนด และจำนวนเงินที่จัดสรรให้มหาวิทยาลัย

2. กู้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ เดือนละ 2,200 หรือปีละ 26,400 บาท 

 

กองทุน กรอ. ให้กู้เงินแยกเป็น 2 ส่วน คือ

1.กู้เป็นค่าเล่าเรียน จำนวนเงินกู้ได้ตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ ไม่เกินวงเงินที่ สกอ. กำหนด และจำนวนเงินที่จัดสรรให้มหาวิทยาลัย

2.กู้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพกู้ได้เดือนละ 2,200 บาท (รายได้ครอบครัวต้องไม่เกิน 200,000 บาท/ปี)