ผู้รับรองรายได้คือใคร

ผู้รับรองรายได้ คือ คนที่รับรองว่าอาชีพและรายได้ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นจริงตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม  ผู้รับรองรายได้ไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่นักศึกษากู้ และไม่มีชื่อปรากฎในสัญญาเงินกู้

ได้แก่

1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ(ได้ทุกระดับชั้น)

2) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ

3) สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร