ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือไม่/ผู้ค้ำประกันคือใคร

ต้องมีผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกันคือ บิดา/มารดา ของผู้ขอกู้ (กรณีที่ไม่มีบิดามารดาให้ใช้ผู้ปกครองได้)