เรียนภาคค่ำหรือภาคพิเศษจะขอกู้ได้ไหม

ถ้าคุณสมบัติของผู้ขอกู้ตรงกับที่ กยศ.และกรอ. กำหนดมีสิทธิขอกู้ได้ (ผู้ทำงานประจำกู้ไม่ได้)