ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ยื่นเรื่องกู้ยืมในเทอม ที่ 1 แต่ต้องการขอกู้ยืมในเทอมที่ 2 จะทำได้หรือไม่

ไม่ได้ ผู้กู้ยืมจะต้องยื่นขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ตั้งแต่เทอม 1 เป็นต้นไป