ภาคเรียนที่1กู้ได้แต่ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ไม่ถึง 2.00 จะกู้ภาคเรียนที่ 2 ต่อได้หรือไม่

สามารถยื่นเรื่องขอกู้ก่อนไว้ได้  และรอการพิจารณาจาก คณะกรรมการ ต่อไป