หลักเกณฑ์การให้กู้

(1).ผลการเรียนไม่ถึง2.00กู้ได้ไหม

ตอบ

(2).ภาคเรียนที่1กู้ได้แต่ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ไม่ถึง 2.00 จะกู้ภาคเรียนที่ 2 ต่อได้หรือไม่

ตอบ

(3).ทำงานกู้ได้ไหม

ตอบ

(4).รายได้ผู้ปกครองเกิน 200,000 บาทต่อปีกู้ได้ไหม

ตอบ

(5).กรอ. และ กยศ. ต่างกันอย่างไร

ตอบ

(6).ไม่เคยกู้ จะกู้ กรอ.หรือกยศ. ในชั้นปีที่ 2,3,4 ได้ไหม

ตอบ

(7).ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ยื่นเรื่องกู้ยืมในเทอม ที่ 1 แต่ต้องการขอกู้ยืมในเทอมที่ 2 จะทำได้หรือไม่

ตอบ 

(8).เรียนภาคค่ำหรือภาคพิเศษจะขอกู้ได้ไหม

ตอบ