เอกสารที่ต้องใช้ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ และไม่เคยกู้ที่ มธบ. (DPU.) ที่มีความประสงค์ทำเรื่องกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เอกสารที่ต้องเตรียมมีทั้งเอกสารของนักศึกษาผู้กู้ ของบิดา มารดา ( หรือผู้ปกครอง ) และของผู้รับรองรายได้ ได้แก่
1 เอกสารของนักศึกษาผู้กู้ (เอกสารทุกใบเจ้าของเอกสารต้องรับรองสำเนาด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง ห้ามรับรองแทนกัน)

กรณี เคยกู้จาก สถาบันเดิม ให้นำเอกสารเพิ่มเติม มาส่งด้วย ดังนี้

  -  สำเนาสัญญา หรือ สำเนาใบยืนยันการกู้ที่เคยกู้ << คลิ๊กดูตัวอย่าง ** สำหรับ กยศ. หาก ไม่พบเอกสารเดิม ดู วิธี Print

  -  ข้อมูลการโอนเงิน << คลิ๊กดูตัวอย่าง , นศ.ทำได้ ใน www.studentloan.or.th (ตรวจสอบยอดหนี้) กรณีกู้ต่อเนื่อง วิธี Print

  -  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกธนาคารกรุงไทย (สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น)

      ...............................

2 เอกสารของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (เอกสารทุกใบเจ้าของเอกสารต้องรับรองสำเนาด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง ห้ามรับรองแทนกัน)

กรณี เคยกู้จาก สถาบันเดิม ให้นำเอกสารเพิ่มเติมมาส่งด้วย ดังนี้

  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (สำเนาบัตรต้องไม่หมดอายุ)
  • สำเนาใบมรณะบัตร << คลิ๊กดูตัวอย่าง (กรณีถึงแก่กรรม)
  • สำเนาใบสุทธิสงฆ์  << คลิ๊กดูตัวอย่าง (กรณีบวชเป็นพระ)
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ << คลิ๊กดูตัวอย่าง (กรณีไม่สามารถทำงานได้เพราะพิการ) 
  • ใบรับรองแพทย์ (กรณี ป่วยไม่สามารถทำงานได้ หรือไม่สามารถขีดเขียนลายมือตนเอง ลงในเอกสารได้)
  • สำเนาใบหย่า << คลิ๊กดูตัวอย่าง (กรณีชื่อผู้ปกครองไม่ตรงกับใบหย่าต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อด้วย)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีที่ชื่อผู้ปกครองไม่ตรงกับใบหย่าต้องมี)
  • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากสถานที่ทำงาน << คลิ๊กดูตัวอย่าง , กรณีบิดามารดาเป็น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือทำงาน บริษัท และ มีสลิปเงินเดือนทั้ง 2 คน ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ (ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน ณ วันส่งเอกสาร หากเป็นสำเนาเจ้าของเอกสารต้องเซ็นรับรองสำเนาด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง)
  • รูปถ่าย + แผนผังที่ตั้งที่อยู่อาศัย ของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

3 เอกสารของผู้รับรองรายได้ (เอกสารทุกใบเจ้าของเอกสารต้องรับรองสำเนาด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง ห้ามรับรองแทนกัน)