กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่ที่ต้องการกู้ กยศ. (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กยศ.
เอกสารที่ต้องใช้
ผู้รับรองรายได้
     
สัญญาและผู้ค้ำประกัน
ขั้นตอนการให้กู้ยืม
การชำระหนี้