ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี(สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี)

กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง ครูช่วยศิษย์

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยเพื่อนพี่น้องนักศึกษาและคณาจารย์

โดยมีวัตถุประสงค์

     เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาฉุกเฉินทางการเงินในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ กองทุนอาจพิจารณาเป็นเงินให้เปล่าหรือเ็ป็นเงินให้ยืม

การสมัครทุน

     ขอใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3