ทุนสนับสนุนการศึกษา  สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่  ระดับปริญญาโท

1. ทุนสำหรับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ซึ่่งมีผลการเรียนดี และ ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต

คุณสมบัติ 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75

จำนวนเงินทุน  ค่าหน่วยกิต
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นปี ๆ ไป ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา

การพ้นสภาพ
1.มีผลการเีรีียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลายต่ำกว่า 3.00 
2.ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในกำหนด 3 ปีการศึกษา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ทุนข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และวิสาหกิจเอกชน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อสนับสนุนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และวิสาหกิจเอกชน ที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต

คุณสมบัติ 
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
2. เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือวิสาหกิจเอกชน โดยทำงานในหน่วยงานนั้น ๆ มาไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด

จำนวนเงินทุน 
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นปี ๆ ไป ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา

การพ้นสภาพ
1.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลายต่ำกว่า 3.00
2.ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในกำหนด 3 ปีการศึกษา

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ทุนข้าราชการในราชสำนัก

วัตถุประสงค์ 
เพื่อสนับสนุนข้าราชการในราชสำนักได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถส่งผลให้ปฎิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

คุณสมบัติ 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และเป็นข้าราชการในราชสำนัก

จำนวนเงินทุน
ให้เป็นไปตามประกกศของมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นปี ๆ ไป ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา

การพ้นสภาพ
1.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลายต่ำกว่า 3.00
2.ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในกำหนด 3 ปีการศึกษา