ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาโท

ทุนเรียนดี

วัตถุประสงค์ 
เพื่อสนับสนุนให้บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่นและประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต

คุณสมบัติ 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง GPA. ไม่ต่ำกว่า 3.00

จำนวนเงินทุน 
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นปี ๆ ไป ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา

การพ้นสภาพ
1.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลายต่ำกว่า 3.50 ในกรณีที่มีผลการการเรียนต่ำกว่า 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.25 มหาวิทยาลัยอาจขยายให้ได้รับทุนต่อไปอีก 1 ภาคการศึกษา เมื่้อสิ้นภาคการศึกษาที่ขยายไปแล้ว ถ้ายังมีผลการเรียนต่ำกว่า 3.50 ก็ให้พ้นสภาีพจากการเป็นผู้รับทุน
2.ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในกำหนด 3 ปีการศึกษา