ทุนความสามารถพิเศษ นักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาโท

1. ทุนนักกีฬาดีเด่น   (สอบสัมภาษณ์ + สอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ)   

วัตถุประสงค์ 
เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาในระดับเขต ระดับกีฬาแห่งชาติ หรือเทียบเท่า ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต

คุณสมบัติ 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และเคยเป็นนักกีฬาระดับชาติ โดยมีใบรับรองผลการแข่งขันประกอบการพิจารณา

จำนวนเงินทุน
ใ้ห้เป็นไปตามประกาศของมหาิวิทยาลัยกำหนดเป็นปี ๆ ไป ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา

การพ้นสภาพ
1.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลายต่ำกว่า 3.00 ยกเว้นผู้ที่ยังสามารถเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กีฬามหาวิทยาลัย
2.สำนักกิจการนักศึกษาพิจารณาเห็นสมควรมิให้ได้รับทุนต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ทุนศิลปินและสื่อมวลชน (สอบสัมภาษณ์)

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมศิลปินและสื่อมวลชนที่มีผลงานดีเด่น

คุณสมบัติ 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และเป็นศิลปินหรือสื่อมวลชนที่มีผลงานดีเด่น

จำนวนเงินทุน  
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาิวิทยาลัยกำหนดเป็นปี ๆ ไป ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา

การพ้นสภาพ
1.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลายต่ำกว่า 3.00 
2.ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในกำหนด 3 ปีการศึกษา