ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 ขึ้นไป

ทุนเรียนดี

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและเป็นรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

คุณสมบัติ
เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสูงสุดและไม่ต่ำกว่า 3.50 ของแต่ละชั้นปี

วิธีการคัดเลือก
พิจารณาจากผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด แต่ไม่ต่ำกว่า 3.50 ของแต่ละชั้นปี

จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ