ทุนสนับสนุนการศึกษา

1. ทุนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนนักเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
คุณสมบัติ
นักเรียนที่จบชั้น ม.6 , ปวส จากโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกผู้มาขอรับทุน
จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 13

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
คุณสมบัติ
นักเรียนที่จบชั้น ม.6 , ปวส จากโรงเรียนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ โดย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นผู้คัดเลือกผู้มาขอรับทุน
จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 13

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ทุนตัวแทนจังหวัด

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทำกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ โรงเรียน หรือจังหวัด
คุณสมบัติ
นักเรียนที่จบชั้น ม.6 , ปวช , ปวส GPA. 3.00ขึ้นไป โดย ผอ. โรงเรียนคัดเลือกมา และผ่านความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 13

--------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ทุนสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนนักเรียนในโครงการสถาบันเครือข่าย
คุณสมบัติ
นักเรียนที่จบ ปวช , ปวส GPA. 3.00ขึ้นไป โดย ผอ. โรงเรียนคัดเลือกมา และผ่านความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 13