ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 ขึ้นไป

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์หรือดนตรี และได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านนาฏศิลป์หรือดนตรีของศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นอย่างดี  คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปี 2 ขึ้นไป ภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
2. มีความสามารถในการแสดงนาฏศิลป์หรือดนตรี
3. มีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้านนาฏศิลป์หรือดนตรีของมหา วิทยาลัยโดยอุทิศเวลาในการฝึกซ้อมและการแสดงอย่างเต็มที่สม่ำเสมอ

จำนวนเงินทุน ค่าหน่วยกิต 
ให้ทุนระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ

การพ้นสภาพ 
ผู้ได้รับทุนจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุน เมื่อ มีผลการเรียนตลอดปีเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ต่ำกว่า 2.00