ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่

ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์หรือดนตรี

คุณสมบัติเฉพาะ
1.นักเรียนที่จบชั้นม.6,ปวช,ปวสGPA. 2.00ขึ้นไป มีเอกสารรับรองผลงาน
2.มีความสามารถในการแสดงนาฏศิลป์หรือดนตรี
3.มีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้านนาฏศิลป์หรือดนตรีของมหาวิทยาลัยโดยอุทิศเวลาในการฝึกซ้อมและการแสดงอย่างเต็มที่สม่ำเสมอ
วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ และพิจารณาผลงาน

จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา2ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ4ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร4ปีโดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง2ภาคการศึกษาต่อปีสำหรับภาคปกติ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 13