ทุนเสริมโอกาส สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 ขึ้นไป

ทุนทวี บุณยเกตุ (สอบสัมภาษณ์)

ใบสมัครขอรับทุน

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณงามความดีของนายทวี บุณยเกตุ ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คนแรกผู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่วิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง จนกระทั่งถึงแก่อนิจกรรม สมควรให้เกียรติและคุณความดีของท่าน อยู่ในความทรงจำของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาตลอดไปเพื่อสนับสนุนการศึกษาที่มีความจำเป็นทางการเงิน มีความ ประพฤติดี และเรียนดี

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปี 2 ขึ้นไป มีความจำเป็นทางการเงินมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

จำนวนเงินทุน ค่าหน่วยกิต + ค่าบำรุง
ให้ทุนระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

การพ้นสภาพ

ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทุนดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ (สอบสัมภาษณ์)

ใบสมัครขอรับทุน

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่กำพร้าบิดาหรือมารดา มีความประพฤติดี และ มีความจำเป็นทางการเงิน

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปี 2 ขึ้นไป มีความจำเป็นทางการเงินมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

จำนวนเงินทุน ค่าหน่วยกิต + ค่าบำรุง
ให้ทุนระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

การพ้นสภาพ

ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทุนสนั่น เกตุทัต (สอบสัมภาษณ์)

ใบสมัครขอรับทุน

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่กำพร้าบิดาหรือมารดา มีความประพฤติดี และ มีความจำเป็นทางการเงิน

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปี 2 ขึ้นไป มีความจำเป็นทางการเงินมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

จำนวนเงินทุน ค่าหน่วยกิต + ค่าบำรุง
ให้ทุนระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

การพ้นสภาพ

ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทุนประเสริฐ ประภาสโนบล (สอบสัมภาษณ์)

ใบสมัครขอรับทุน

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางการเงินมีความประพฤติดี

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปี 2 ขึ้นไป มีความจำเป็นทางการเงินมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

จำนวนเงินทุน ค่าหน่วยกิต + ค่าบำรุง
ให้ทุนระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

การพ้นสภาพ

ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทุน ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต (สอบสัมภาษณ์)

ใบสมัครขอรับทุน

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางการเงินมีความประพฤติดี

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปี 2 ขึ้นไป มีความจำเป็นทางการเงินมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

จำนวนเงินทุน ค่าหน่วยกิต + ค่าบำรุง
ให้ทุนระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

การพ้นสภาพ

ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทุน ศ.ดร.บุญเสริม วีสกุล (สอบสัมภาษณ์)

ใบสมัครขอรับทุน

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางการเงิน มีความประพฤติดีและเรียนดี

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปี 2 ขึ้นไป มีความจำเป็นทางการเงินมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

จำนวนเงินทุน ค่าหน่วยกิต + ค่าบำรุง

ให้ทุนระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

การพ้นสภาพ

ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทุนกตัญญุตา (สอบสัมภาษณ์)

ใบสมัครขอรับทุน

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความกตัญญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณและประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรมอันสูงส่ง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปี 2 ขึ้นไป เป็นผู้มีความกตัญญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ

จำนวนเงินทุน ค่าหน่วยกิต + ค่าบำรุง
ให้ทุนระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

การพ้นสภาพ

ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย