ทุนเสริมโอกาส

1. ทุนเสริมโอกาสนักศึกษาเข้าใหม่

วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวมีความจำเป็นทางการเงิน
คุณสมบัติ
นักเรียนที่จบชั้น ม. 6 , ปวช , ปวส GPA. 2.00/2.25/2.50 ขึ้นไป(ตามที่แต่ละคณะกำหนด) มีความจำเป็นทางการเงินเป็นอย่างยิ่ง
วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์
จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 13

--------------------------------------------------------------------------

2. ทุนเสริมโอกาสข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่หน่วยงานพิจารณาเห็นว่า เป็นผู้ที่สมควรให้เพิ่มพูนความรู้ ู้เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติ
ผู้ที่จบชั้น ม. 6 , ปวช , ปวส GPA. 2.00 ขึ้นไปรับราชการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์
จำนวนเงินทุนค่าหน่วยกิต
ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 13