ทุนความสามารถพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 ขึ้นไป

ทุนกิจกรรมดีเด่น (สอบสัมภาษณ์)

วัตถุประสงค์

     เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น และมีความประพฤติดี

คุณสมบัติ

     เป็นนักศึกษาชั้นปี 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ได้ทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างดีเด่น ด้วยความเสียสละ อดทนและขยันหมั่นเพียร 

จำนวนเงินทุน

1.กรรมการระดับสโมสรนักศึกษา ให้จ่ายเท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
2.กรรมการระดับคณะให้จ่ายเท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริงในภาคการเรียนที่ 2 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

การพ้นสภาพ

    ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

คลิกที่นี่ Download ใบสมัครขอทุน

วัตถุประสงค์

     เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์หรือดนตรี และได้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านนาฏศิลป์หรือดนตรี ของศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คุณสมบัติ

     เป็นนักศึกษาชั้นปี 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 มีความสามารถ ในการแสดงนาฏศิลป์หรือดนตรี
จำนวนเงินทุน ค่าหน่วยกิต
ให้ทุนระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

การพ้นสภาพ

     ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทุนนักกีฬาดีเด่น (สอบสัมภาษณ์)  

คลิกเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัคร

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปี 2 ขึ้นไป เป็นนักกีฬาดีเด่นสามารถทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยได้ มีความตั้งใจอย่างแท้จริง ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

จำนวนเงินทุน ค่าหน่วยกิต + ค่าบำรุง (3 ภาคการศึกษา)

    ให้จ่ายเท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริงปีละ 3 ภาคการศึกษา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยที่ยังมีคุณสมบัติเข้าแข่งขันกีฬาให้มหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

การพ้นสภาพ

ผู้ได้รับทุนจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุน เมื่อ 
1.มีผลการเรียนตลอดปีเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้นผู้ที่ยังสามารถเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กีฬามหาวิทยาลัย
2.ไม่ขยันขันแข็งและไม่อุทิศตนให้แก่กีฬามหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง
3.ไม่อยู่ในระเบียบวินัยของนักศึกษาที่ดีและทำความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย
4.สำนักกิจการนักศึกษาพิจารณาเห็นสมควรมิให้ได้รับทุนต่อไป
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ทุนความสามารถพิเศษอื่น ๆ (สอบสัมภาษณ์)

 

คลิกที่นี่ Download ใบสมัครขอทุน

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนผู้มีความสามารถนอกเหนือจากด้านกีฬาด้านกิจกรรมและด้านศิลปวัฒนธรรม

คุณสมบัติ

     เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปี 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉลี่ย สะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 มีเอกสารรับรองผลงาน

จำนวนเงินทุน ค่าหน่วยกิต + ค่าบำรุง 

ให้ทุนระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

การพ้นสภาพ

     ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย