ทุนความสามารถพิเศษ

1. ทุนความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และอื่นๆ

คุณสมบัติ
นักเรียนที่จบชั้น ม. 6 , ปวช , ปวส โดยมีเอกสารรับรองผลงาน หรือการได้รับรางวัล

วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์

จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ทุนศิลปินและสื่อมวลชน

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมศิลปินและสื่อมวลชนที่มีผลงานดีเด่น

คุณสมบัติ
นักเรียนที่จบชั้น ม.6, ปวช , ปวส และเป็นศิลปินและสื่อมวลชนที่มีผลงานดีเด่น

วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์

จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13

-----------------------------------------------------------------------------------------

3. ทุนนักกีฬาดีเด่น

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาในระดับเขต ระดับกีฬาแห่งชาติ หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติ
นักเรียนที่จบชั้นม.6, ปวช , ปวส มีความสามารถด้านกีฬา เคยเป็นนักกีฬาระดับชาติ ระดับเยาวชนแห่งชาติ หรือเทียบเท่า โดยมีใบรับรองผลการแข่งขันประกอบการพิจารณา

วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ และสอบคัดเลือกภาคปฎิบัติ

จำนวนเงินทุน
ให้จ่ายเท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริงปีละ 3 ภาคการศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยที่ยังมีคุณสมบัติเข้าแข่งขันกีฬาให้มหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

การพ้นสภาพ
1.มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00
2.ไม่ขยันขันแข็งและไม่อุทิศตนให้แก่กีฬามหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง
3.ไม่อยู่ในระเบียบวินัยของนักกีฬาที่ดีและทำความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย
4.เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. ทุนความสามารถพิเศษอื่น ๆ วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถนอกเหนือจากด้านวิชาการ ด้านกีฬาและด้านกิจกรรม

คุณสมบัติ
นักเรียนที่จบชั้นม.6, ปวช , ปวส GPA. 2.00 ขึ้นไป มีเอกสารรับรองผลงาน

วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์

จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13