ตรวจสอบสถานะทางครอบครัวของนักศึกษา ผู้กู้ยืม กยศ.

โปรดตรวจสอบสถานะทางครอบครัวจากตารางด้านล่าง

ว่าตรงกับเงื่อนไขใดโดยดูจากซ้ายไปขวา 

เมื่อพบว่าตรงกับ ToDoList ใด

ให้ นักศึกษาคลิกจาก ToDoList ด้านล่าง

เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการเตรียมเอกสารยื่นคำขอกู้ กยศ. ในเดือน พ.ค. 67

ท้ายนี้ เมื่อต้องนำส่ง

โปรดปริ้นเอกสาร แผ่นแรก (To Do List)

เพื่อประกบเป็นใบปะหน้าของเอกสารจริง

ที่ได้เรียงตามตัวอย่าง โปรดคลิกเลือก ToDoList ด้านล่าง

To Do List 01 >> คลิก

To Do List 02 >> คลิก

To Do List 03 >> คลิก

To Do List 04 >> คลิก

To Do List 05 >> คลิก

To Do List 06 >> คลิก

.............................

:) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืม,วงเงินที่ กยศ. จัดสรร(โดยประมาณ) >> คลิก