ขั้นตอนยื่นเอกสารจิตอาสาเพื่อยื่นกู้ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาเลื่อนชั้นปีที่เคยทำสัญญากับ มหาวิทยาลัยแล้ว

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาไม่ต้องมาติดต่อที่มหาวิทยาลัย  ฝ่ายการเงินนักศึกษาจึงได้จัดทำขั้นตอนการส่งเอกสารจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อยื่นกู้ กยศ. ดังขั้้นตอนที่ 1-4 ด้านล่างนี้  ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์ทำเรื่องกู้ยืมฯ ในปีการศึกษา 2564 อ่านทำความเข้าใจ และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาวันที่ 20 มิถุนายน 2564

1.1 กรอกข้อมูลแบบฟอร์มที่ 1  จิตอาสา 36 ชั่วโมง ให้ถูกต้อง 

      ดูตัวอย่าง คลิก >> ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

      กรณี ยังไม่มีแบบฟอร์ม คลิก >> แบบฟอร์มจิตอาสา 

1.2 จัดทำแบบฟอร์มที่ 2 รูปถ่ายกิจกรรม (รวมถึงวุฒิบัตรจากกิจกรรม online) ให้ติดลงในกระดาษขนาด A4 เพียง 4 ภาพต่อกระดาษ 1 แผ่นเท่านั้น

       ดูตัวอย่าง คลิก >> ตัวอย่างรูปถ่ายกิจกรรม

1.3 ถ่ายภาพ หรือ สแกน แบบฟอร์มที่ 1 และ 2 ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป

      ทั้งนี้ ภาพถ่ายหรือผลจากสแกนเอกสาร ต้องมีความชัดเจนที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาเอง และง่ายต่อการตรวจสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- จิตอาสาที่กรอกในแบบฟอร์มจิตอาสา 36 ชั่วโมง ต้องเป็นจริง และสามารถตรวจสอบได้
- จำนวนชั่วโมงแต่ละกิจกรรมเมื่อรวมกัน ต้องได้ 36 ชั่วโมง ขึ้นไป
- แบบฟอร์ม จิตอาสา 36 ชั่วโมง ท้ายกระดาษ มุมขวาล่าง ในช่อง "อาจาร์ยที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ" ให้เว้นไว้
- นักศึกษาจะต้องเก็บเอกสารจิตอาสา 36 ชั่วโมง ตัวจริง ไว้เพื่อส่งฝ่ายการเงินนักศึกษาต่อไป ขอให้ดูประกาศกำหนดส่งอีกครั้ง

2.1 login เข้า e-mail ของนักศึกษา ด้วย  รหัสนักศึกษา 12หลัก@dpu.ac.th ผ่านระบบ gmail.com

2.2 กรอกข้อมูล คลิก >> Google Form จิตอาสา

2.3 สามารถตรวจสอบผลสถานะการส่งเอกสารจิตอาสา อีก 5-7 วันทำการถัดไป

3.1 ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสาร โดยคลิก >> ตรวจสอบการส่งเอกสาร  จากนั้นเลือก วิทยาลัย/คณะ ของตนเอง

3.2 สถานะการส่งเอกสารจิตอาสา 36 ชั่วโมง ประกอบด้วย

      สถานะ ไม่สมบูรณ์ หมายถึงเอกสารที่ส่งอาจไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ครบถ้วน ให้ดูที่ช่อง รายละเอียดที่ต้องแก้ไข

      สถานะ สมบูรณ์ หมายถึงเอกสารที่ส่งถูกต้องครบถ้วน ให้รอประกาศการส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ 4

3.3 ห้ามทิ้ง เอกสารที่จัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมด เพราะนักศึกษาจะต้องส่งเอกสารตัวจริงในขั้นตอนที่ 4 ต่อไป

 

  ขั้นตอนนี้ ขอความกรุณา โปรดรอดูประกาศ เพื่อการจัดส่งเอกสาร ต่อไป

 

..... ขอให้นักศึกษาทุกท่านมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ขอบคุณค่ะ .....