ขั้นตอนการดำเนินงานระบบจัดการการให้กู้ยืมแบบดิจิทัล (LOS) สำหรับผู้กู้ยืมเงิน

 

แผนภาพที่ 1.

ผู้กู้รายใหม่ / รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา / ย้ายสถานศึกษา / เปลี่ยนหลักสูตร

แผนภาพที่ 2.

ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี