ตารางนำเสนอผลงานวิชาการและบทความวิจัย โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6
เรื่อง "ไทย-จีน: เส้นทางสู่อนาคต เพื่อสร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน" A Road to Future - Rebuilding path to Thai-China "Common Prosperity"
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ห้องนำเสนอ Zoom 3
ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ Zoom Meeting ID : 935 2216 6845

ที่ หมายเลขบทความ เวลาที่นำเสนอ ผู้นำเสนอ ชื่อบทความ สังกัดหน่วยงาน
1 3019 13.00-13.15 น. กฤษฎาภรณ์ จันตะคุณ การสร้างนวัตกรรมการเข้าถึงข้อมูลด้วยฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2 3020 13.15-13.30 น. ลินดา คันทา
ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ
การประยุกต์การประเมินความเสี่ยงและอันตรายด้วยวิธีวิเคราะห์โบว์ไทด์ในอุตสาหกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 3021 13.30-13.45 น. ฐิติวรดา ทองเสนา
ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ
การประยุกต์ Python เพื่อการคำนวณการเกิดเพลิงไหม้และระเบิด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 3024 13.45-14.00 น. มหาศาล เกิดคล้าย
ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ
การพัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่นสำหรับการคำนวณการรั่วไหลและกระจายตัวของสารเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 3025 14.00-14.15 น. ปาวิสา บุญจูง
ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ
คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบระบบวาล์วนิรภัยในอุตสาหกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 3026 14.15-14.30 น. มณฑิกา หมื่นทะวงษ์ การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินอันตรายจากการรับสัมผัสในกระบวนการเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 3028 14.30-14.45 น. กฤษดา ติยะมณีโรจน์
ปพิชญา เทศนา
พัฒนา เต็งอำนวย
การตรวจวิเคราะห์เกลือแร่ และโลหะหนักในร่างกายโดยใช้เครื่อง OligoScan มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
8 3041 15.00-15.15 น. พงศกร ยงค์โพธิ
ภูวดิษฐ์ วรนลินพัฒน์
อุดมลักษณ์ อำพันธุ์
นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
เว็บแอปพลิเคชันสมุนไพรไทยสำหรับอีคอมเมิร์ซ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์