อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทการเข้าร่วม ค่าธรรมเนียม (บาท)
บุคคลภายนอก (External participant) Onsite Online
ผู้นำเสนอ 3,000 2,000
ผู้เข้าร่วมงาน 1,000 500
บุคลากรของมหาวิทยาลัย (DPU students/staff) Onsite Online
ผู้นำเสนอ (นักศึกษา) 2,000 1,000
ผู้นำเสนอ (บุคลากร) 2,000 1,600
ผู้เข้าร่วมงาน - -

*กำหนดการชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567*

หมายเหตุ :

  1. สำหรับค่าลงทะเบียนกรณีที่ผู้สมัคร (ทุกประเภทการชำระเงิน) แล้วไม่ผ่านการประเมินบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือไม่ได้นำเสนอบทความ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  2. ผู้นำเสนอบทความวิจัย จะต้องส่งบทความฉบับสมบูรณ์ และชำระค่าลงทะเบียนให้เรียบร้อย หลังจากได้รับอีเมลแจ้งการตอบรับเข้าสู่กระบวนพิจารณาบทความแล้ว หากดำเนินการไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งบทความเข้าสู่กระบวนการพิจารณาประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน

หมายเหตุ : ข้อควรพึงระวังของนักวิจัย คือ จรรยาบรรณของนักวิจัย นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น (มีดัชนีความเหมือนของข้อมูลไม่ควรเกินร้อยละ 10-20 %) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย

หากพบว่า ผลงานชิ้นนั้นมีการผิดจรรยาบรรณการวิจัย ผลงานนั้นจะถูกถอดถอนออกจากการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะแจ้งผู้วิจัยและต้นสังกัดผู้วิจัยทราบทันที โดยผู้ส่งบทความและต้นสังกัดจะได้รับจดหมายแจ้งฯ อย่างเป็นทางการ

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

ผู้ส่งบทความจะได้รับอีเมลตอบรับบทความซึ่งแนบ Link สำหรับตรวจสอบสถานะ เพื่อชำระค่าลงทะเบียนและแนบใบเสร็จการชำระเงิน ภายในกำหนดเวลา และทางผู้จัดจะจัดส่งใบเสร็จการชำระเงินให้ผู้ส่งบทความทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ต่อไป

การชำระค่าลงทะเบียน กรุณาโอนผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขที่บัญชี 0582791244 (เท่านั้น) กรุณาระบุชื่อในการออกใบเสร็จ และวันที่โอนเงินเข้าประชุม และแนบสำเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียน ที่ Link สำหรับตรวจสอบสถานะ ทั้งนี้การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้รับสำเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมประชุมแล้วเท่านั้น

  • ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
  • เลขที่บัญชี 0582791244
  • ชื่อธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนงามวงศ์วาน

** กรณีที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ลงทะเบียนส่งบทความ