ค่าลงทะเบียน


ประเภทผู้ลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน (บาท)
ผู้นำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ 2,500 บาท
ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 1,000 บาท
ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุม

** ขอให้ผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียนพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน **


การชำระค่าลงทะเบียน

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 0582791244
ชื่อธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย สาขางามวงศ์วาน
โทรสาร 02-580-0064

กรณีที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ