ตารางนำเสนอผลงานวิชาการและบทความวิจัย โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6
เรื่อง "ไทย-จีน: เส้นทางสู่อนาคต เพื่อสร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน" A Road to Future - Rebuilding path to Thai-China "Common Prosperity"
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ห้องนำเสนอ Zoom 1
ผู้ดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติพล ธาระรูป Zoom Meeting ID :679 3931 4701

ที่ หมายเลขบทความ เวลาที่นำเสนอ ผู้นำเสนอ ชื่อบทความ สังกัดหน่วยงาน
1 3011 13.00-13.15 น. รชาดา ศรีสุวรรณ
พิมพ์ชนา ศรีบุณยพรรัฐ
สภาพปัญหาการนำหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
2 3027 13.15-13.30 น. อุกฤษ วรรณประภา
นลินา องคสิงห
ธนิต จึงดำรงกิจ
ชนาสิน เทพบุตร
วิชญ กุลประดิษฐารมณ์
การศึกษารูปแบบและโครงสีไทยในจิตรกรรมฝาผนังกรณีศึกษา: การเปรียญหลวง ประดิษฐาน “พระปฏิมาชัยวัฒน์” วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3 3031 13.30-13.45 น. ศุภลักษณ์ เบญจธัญเลิศ
นัทนิชา หาสุนทรี
ปัจจัยด้านสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัตการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4 3032 13.45-14.00 น. เฉิน ซงหลิง
เพ็ญพิสุทธิ์ สีกาแก้ว
กนกพรรณ ธรรมสถิตย์สุข
โม่ หลิงเฟิน
หวง สี่ฉาง
ยุทธศาสตร์ BRI กับแนวโน้มการวิจัยด้านภาษาไทยในประเทศจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
5 3036 14.00-14.15 น. ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์ การตอบรับซีรีส์โทรทัศน์กับการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-จีนในสังคมไทยร่วมสมัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 3022 14.15-14.30 น. ธนภรณ์ แซ่ลิ่ม
คงศักดิ์ สังฆมานนท์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบนิเวศโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนสร้างสรรค์ของเคเอสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทยาลัยนครราชสีมา
7 3016 14.30-14.45 น. นุชรินทร์ มิ่งโอโล การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า เพื่อหาศักยภาพและโอกาสของชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
8 3017 14.45-15.00 น. ปริญ รสจันทร์ การสร้างความรับรู้และเข้าถึงฐานข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูล ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
9 3018 15.00-15.15 น. นันทวัน เจ๊กจันทึก การพัฒนา platform ที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าสู่ชุมชน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด