ตารางนำเสนอผลงานวิชาการและบทความวิจัย โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6
เรื่อง "ไทย-จีน: เส้นทางสู่อนาคต เพื่อสร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน" A Road to Future - Rebuilding path to Thai-China "Common Prosperity"
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ห้องนำเสนอ Zoom 2
ผู้ดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรินทร์ ชลไพศาล Zoom Meeting ID : 962 4465 4704

ที่ หมายเลขบทความ เวลาที่นำเสนอ ผู้นำเสนอ ชื่อบทความ สังกัดหน่วยงาน
1 3012 13.00-13.15 น. นนทร์ วรพาณิชช์
อัครนันท์ คิดสม
ข้อเท็จจริงในการยอมจ่ายประกันร่วมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 3013 13.15-13.30 น. นุชนาถ ยินดี ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร
3 3014 13.30-13.45 น. วิรชา อยู่สมบูรณ์ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการของเรือสินค้าประเภทเทกองในเขตพื้นที่ทิ้งสมอเกาะสีชัง กรณีศึกษา บริษัท XYZ จำกัด มหาวิทยาลัยบูรพา
4 3015 13.45-14.00 น. ชิณท์ณภัทร แต้พานิช
ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว
วราพรรณ อภิศุภะโชค
การเปิดรับข่าวสารและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของกลุ่มชาวจีน ยุคนิวนอร์มอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 3029 14.00-14.15 น. วริศ ลิ้มลาวัลย์
คุณากร วิวัฒนากรวงศ์
การเพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์เวลารอคอยในระบบแถวคอยแบบหน่วยบริการเดียวโดยใช้การแจกแจงปกติแบบตัดปลาย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
6 3030 14.15-14.30 น. สุทธิพงศ์ ผ่องแผ้ว
สุเมธ ไชยโพธิ์
อรอุมา มูลวัตร
นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
ระบบติดตามคลังสินค้าวัคซีนโควิด-19 ด้วยแอปพลิเคชันไลน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
7 3035 14.15-14.30 น. ศรัญญู เกษรา
กมลลักษณ์ แดงคราม
วรัฏฐา สุขพงษ์ไทย
นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
การพัฒนาเอพีไอเกตเวย์ สำหรับอีคอมเมิร์ชแพลตฟอร์ม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
8 3040 14.30-14.45 น. มีกิจ วานิชวิสุทธิกุล
ปิยะวิทย์ ทิพรส
การจัดกลุ่มหลักทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดตามวิธีของมาร์โควิทซ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
9 3039 14.45-15.00 น. ปิยะวิทย์ ทิพรส การวิเคราะห์พหุกลุ่มในแบบจำลองสมการโครงสร้าง: ระเบียบวิธีการวิจัยและเทคนิคการรายงานผลวิเคราะห์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในบทความวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์