conference-15

ห้องถ่ายทอดสดช่วงเช้า
ผ่านระบบ zoom

conference-15

ห้อง 3-1
(ห้องประชุมออนไลน์ 1)

ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ กฎหมาย และทรัพย์สินทางปัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

conference-15

ห้อง 3-2
(ห้องประชุมออนไลน์ 2)

ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สุขภาวะ สุขภาพ และความงาม (Health and Wellness) ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ด้านศิลปกรรม งานสร้างสรรค์ และการออกแบบ ด้านอื่น ๆ

conference-15

ห้อง 3-3
(ห้องประชุมออนไลน์ 3)

ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชี และเศรษฐศาสตร์

conference-15

ห้อง 3-4
(ห้องประชุมออนไลน์ 4)

ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชี และเศรษฐศาสตร์

conference-15

ห้อง 3-5
(ห้องประชุมออนไลน์ 5)

ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชี และเศรษฐศาสตร์

conference-15

ห้อง 3-6
(ห้องประชุมออนไลน์ 6)

ด้านการศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สุขภาวะ สุขภาพ และความงาม (Health and Wellness) ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ด้านศิลปกรรม งานสร้างสรรค์ และการออกแบบ

conference-15

ห้อง (สัจจา 1)
(ห้องประชุมออนไลน์ 7)

ด้านการศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้

conference-15

ห้อง (สัจจา 2)
(ห้องประชุมออนไลน์ 8)

ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์