กำนดการลงทะเบียนและส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย

กำหนดการ
1 ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 7 ต.ค. 2562 – 20 ม.ค. 2563
2 ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
พร้อมชำระค่าลงทะเบียน
7 ต.ค. 2562 – 20 ม.ค. 2563
3 แจ้งผลการพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 1 พ.ย.2562 – 28 ก.พ. 2563
(แจ้งผลทางอีเมลของผู้ส่งบทความ)
4 ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่แก้ไขแล้ว ภายใน 1 มี.ค. 2563
5 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 20 มี.ค. 2563