กำหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 8
เรื่อง "SUSTAINABILITY IN BUSINESS AND INNOVATION ความยั่งยืนในธุรกิจและนวัตกรรม"
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


กำหนดการส่งบทความวิจัย และการลงทะเบียน

กิจกรรม วันที่
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 1 กุมภาพันธ์ – 30 พฤษภาคม 2567
เปิดรับบทความฉบับเต็ม (Full Paper) 1 กุมภาพันธ์ – 30 พฤษภาคม 2567
ปิดรับบทความฉบับเต็ม 30 พฤษภาคม 2567
ช่วงเวลาปรับปรุงแก้ไขบทความ 1 กุมภาพันธ์ – 30 พฤษภาคม 2567
วันสุดท้ายของการส่งบทความที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 15 มิถุนายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอบทความ 30 มิถุนายน 2567
วันประชุมวิชาการ 12 กรกฎาคม 2567

 

ขอบข่ายการนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ

การนำเสนอบทความวิจัย และบทความวิจัยจาก วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องเป็นผลงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และไม่เคยตีพิมพ์หรือได้รับการเผยแพร่มาก่อน

ทั้งนี้ บทความวิจัย ฉบับเต็มที่ผู้นำเสนอบทความได้แก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จำนวน 2 ท่านแล้ว จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสืบเนื่องจากการประชุม (Conference Proceedings) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เจ้าของบทความวิจัย สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์การประชุมวิชาการ ภายหลังวันประชุม (ภายใน 7 วันทำการ)

ลักษณะการนำเสนอบทความวิจัย

เป็นบทความที่สมบูรณ์ ความยาวประมาณ 8 - 12 หน้ากระดาษ A4 จัดทำตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ส่งบทความฉบับเต็มเป็นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ที่เป็น Microsoft Word โดยส่งบทความผ่านช่องทางนำส่งหน้าเว็บไซต์ของการประชุมวิชาการ https://www.dpu.ac.th/conference โดยท่านจะได้รับข้อความตอบรับอัตโนมัติขั้นต้นจากระบบเมื่อได้นำส่งบทความแล้ว ทั้งนี้บทความที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา