กำหนดการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6
ไทย-จีน : เส้นทางสู่อนาคต เพื่อสร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน
A Road to Future - Rebuilding path to Thai-China "Common Prosperity"
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.

กิจกรรม วันที่
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับโดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
09.10 – 09.20 น. กล่าวเปิดประชุมโดย ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว ประธานเครือข่ายวิจัยประชาชื่น
09.20 – 9.50 น. ชมวิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
09.50 – 10.00 น. กล่าวต้อนรับวิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ รองอธิการบดี สายงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
10.00 – 12.00 น. เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ทิศทางอนาคตของประเทศไทยจากงานวิจัยและพัฒนาภายใต้ความร่วมมือ ไทย-จีน” โดย
 • พลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง
  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • คุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย
  กรรมการอำนวยการบริษัท Strategy613 ที่ปรึกษาด้านประเทศจีน ธนาคารกสิกรไทย
 • Mr. Louis Moser
  Area Manager, Thailand, Laos, Cambodia and Myanmar, IATA
 • ดร.ภูมิพัฒน์ พงศ์พฤฒิกุล
  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิจัย วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ผศ.ดร.กัลยา สว่างคง
  ผู้ดำเนินรายการหลัก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ดร.เพ็ญพิสุทธิ์ สีกาแก้ว
  ผู้ดำเนินรายการช่วงเสวนาวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย

กำหนดการส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และการลงทะเบียน

กิจกรรม วันที่
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 1 พ.ย. 64 – 6 ก.พ. 65
เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 1 พ.ย. 64 – 6 ก.พ. 65
แจ้งผลการพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 15 พ.ย. 64 – 1 มี.ค. 65
ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่แก้ไขแล้ว ภายในวันที่ 5 มี.ค. 65
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน 1 เมษายน 2565

 

ขอบข่ายการนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ

การนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องเป็นการนำเสนอผลงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และไม่เคยตีพิมพ์หรือได้รับการเผยแพร่มาก่อน

หมายเหตุ : ทั้งนี้บทความวิจัย บทความวิชาการ ฉบับเต็มที่ผู้นำเสนอบทความได้แก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จะได้รับการตีพิมพ์เป็น Proceeding ของการประชุมแบบเอกสารในอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบพกพา (Handy Drive) ให้กับเจ้าของบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในวันประชุมวิชาการ

ขอบข่ายการนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ

เป็นบทความที่สมบูรณ์ ความยาวประมาณ 10 – 12 หน้ากระดาษ A 4 จัดทำตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ส่งบทความฉบับเต็มเป็นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ในรูปแบบไฟล์ที่เป็น Microsoft Word โดยส่งบทความผ่านทาง https://www.dpu.ac.th/conference (ทำการปิดชื่อและสถาบันของผู้เสนอบทความ) ทั้งนี้บทความที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา