กลุ่มสาขาวิชาที่รับพิจารณา


การส่งบทความ


รายละเอียด วันที่
ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
พร้อมชำระค่าลงทะเบียน Full Paper Template
7 ต.ค. 2562 – 20 ม.ค. 2563
แจ้งผลการพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 1 พ.ย.2562 – 28 ก.พ. 2563
(แจ้งผลทางอีเมลของผู้ส่งบทความ)
ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่แก้ไขแล้ว ภายในวันที่ 1 มี.ค. 2563