กลุ่มสาขาวิชาที่รับพิจารณา

กำหนดการส่งบทความวิจัย และการลงทะเบียน

กิจกรรม วันที่
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 1 กุมภาพันธ์ – 30 พฤษภาคม 2567
เปิดรับบทความฉบับเต็ม (Full Paper) 1 กุมภาพันธ์ – 30 พฤษภาคม 2567
ปิดรับบทความฉบับเต็ม 30 พฤษภาคม 2567
ช่วงเวลาปรับปรุงแก้ไขบทความ 1 กุมภาพันธ์ – 30 พฤษภาคม 2567
วันสุดท้ายของการส่งบทความที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 15 มิถุนายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอบทความ 30 มิถุนายน 2567
วันประชุมวิชาการ 12 กรกฎาคม 2567

รูปแบบการจัดบทความ

รายละเอียด Download
Download Fonts Download
Template บทความ Download
รูปแบบการจัดทำบทความและการเขียนอ้างอิง Download
การเขียนอ้างอิง Download