กลุ่มสาขาวิชาที่รับพิจารณา

กำหนดการส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และการลงทะเบียน

กิจกรรม วันที่
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 1 พ.ย. 64 – 6 ก.พ. 65
เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 1 พ.ย. 64 – 6 ก.พ. 65
แจ้งผลการพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 15 พ.ย. 64 – 1 มี.ค. 65
ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ภายในวันที่ 5 มี.ค. 65

รูปแบบการจัดบทความ

รายละเอียด Download
Download Fonts Download
Template บทความ Download
รูปแบบการจัดทำบทความและการเขียนอ้างอิง Download
การเขียนอ้างอิง Download