คณะกรรมการ
คณะกรรมการการจัดประชุมวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการ รองอธิการบดีสายงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย รองประธานกรรมการ
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา สว่างคง กรรมการ
อาจารย์วรุณพันธ์ คงสม กรรมการ
อาจารย์สุนีย์ ลีลาพรพินิจ กรรมการ
นางสกุลทิพย์ อนันตรักษ์ กรรมการ
นางสาวปริญญา คล้ายเจริญ กรรมการ
นายศักดิ์สิทธิ์ คณะชาติ กรรมการ
นายศราวุธ โกมุทพันธ์ กรรมการ
คณะกรรมการผู้ร่วมจัดงาน (เครือข่ายวิจัยประชาชื่น(PRN)
1. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว กรรมการ ประธานเครืข่ายวิจัยประชาชื่น
2. มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา ว่องไวลิขิต กรรมการ
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ กรรมการ
ดร.สุไม บิลไบ กรรมการ
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ กรรมการ
ดร. กฤษดา เชียรวัฒนสุข กรรมการ
นางสาวศศิวรรณ อินทรวงศ์ กรรมการ
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รองศาสตราจารย์ นภัทร วัจนเทพินทร์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พินทุสร ปัสนะจะโน กรรมการ
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ กรรมการ
ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ กรรมการ
7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนพล ไชยแสน กรรมการ
นางพิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร กรรมการ
8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก กรรมการ
ดร.รสิกา อังกูร กรรมการ
9. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ มั่งศิริ กรรมการ
10. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช กรรมการ
11. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
อาจารย์กิติยานภาลัย ภู่ตระกูล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม สายใจ กรรมการ
12. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารยาท โยทองยศ กรรมการ
13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ กรรมการ
14. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล กรรมการ
15. วิทยาลัยดุสิตธานี
ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ กรรมการ
16. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล กรรมการ
อาจารย์วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์ กรรมการ
คณะกรรมการผู้ร่วมจัดงาน (สมาคม)
1. สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA)
คุณยงยุทธ ลุจินตานนท์ กรรมการ Area Manager, Thailand, Laos, Cambodia and Myanmar, IATA
2. สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)
คุณชัยพฤกษ์ ทองคำ กรรมการ นายกสมาคม