คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์