คณะกรรมการวิทยาลัยครุศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ทองเอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา ตันติชูเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร โกมารทัต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา นิมิตนิวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว ดร.พจมาลย์ สกลเกียรติ
ดร.สุดคนึง นฤพนธ์จิรกุล ดร.นักรบ หมี้แสน
ดร.วาสนา วิสฤตาภา ดร.เฉลิมชัย มนูเศวต
ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล

คณะกรรมการศูนย์บริการวิจัย

ผศ.ดร.ธิฏิรัตน์ เมฆบัณฑิตกุล อ.วรุณพันธ์ คงสม
นางสกุลทิพย์ อนันตรักษ์ นางสาวปริญญา คล้ายเจริญ
นายศักดิ์สิทธิ์ คณะชาติ นายศราวุธ โกมุทพันธ์

คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยประชาชื่น

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว
มหาวิทยาลัยรังสิต รศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต
คุณวุฒิศักดิ์ อยู่จำนงค์
คุณชญานิษฐ์ อัจฉริยะโพธา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์
ดร.สุไม บิลไบ
คุณทัศนา ปิ่นทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์
ดร. กฤษดา เชียรวัฒนสุข
นางสาวศศิวรรณ อินทรวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
ผศ.พินทุสร ปัสนะจะโน
คุณพรพิมล เชียรพิมาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.ประกอบ ชาติภุกต์
ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ
คุณเมทิกา พ่วงแสง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล
ผศ.ดร. ธนพล ไชยแสน
คุณพิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
คุณรสิกา อังกูร
คุณอินทิรา นาคนัตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์
ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น
ผศ.ดร.นิศานาถ มั่งศิริ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม รศ.ดร.สุบิน ยุระรัช
อ.นิภาวรรณ พุทธสงกรานต์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อ.กิติยานภาลัย ภู่ตระกูล
รศ.ดร.โกสุม สายใจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผศ.ดร.มารยาท โยทองยศ
คุณปวีณา กุลประสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง อ.ประสิทธิชัย เดชขำ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รศ.ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล
คุณปวีณา กิมสุวรรณ
วิทยาลัยดุสิตธานี ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่
ผศ.ดร.สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ
คุณพัชรินทร์ อนันตคุณูปกร
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล
อาจารย์วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์