ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต

 

ประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

  • การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
  • การสอบแก้ตัวเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยช่วงสอบไล่