ระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารแนบท้ายระเบียบ กกอ. ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์ พ.ศ. 2565 (ฉบับรวม)

  1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  2. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน
  3. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป
  4. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน
  5. แนวทางการประเมินผลการสอน
  6. แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ
  7. ประเภทของผลงานทางวิชาการ

คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565

แบบขอดำรงเงินค่าตำแหน่งทางวิชาการ