ข้อควรทราบเกี่ยวกับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา (หักลดหย่อนภาษีได้สองเท่า)

ผู้รับบริจาค สิทธิบริจาค สิทธิประโยชน์ หมายเหตุ
บุคคลธรรมดา บริจาคเป็นเงินได้เพียงอย่างเดียว สามารถหักลงหย่อนได้ 2 เท่า ของเงินบริจาคแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นตามกฏหมายแล้ว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกำหนดให้เป็นสถาณศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริจาคเป็นเงินหรือทรัพย์สิน สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่า ของเงินที่บริจาคแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่าย เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ และเพื่อการศึกษาหรือการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมาลรัษฎากร

การออกใบเสร็จรับเงิน ระบุรายการดังนี้ "เงินบริจาคให้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา"

ข้อมูลอ้างอิง

  1. มาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร
  2. มาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร
  3. ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 33) พ.ศ.2538
  4. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 54) พ.ศ.2538