ผู้บริหารหน่วยงานสายงานวิชาการ
ผู้บริหารหน่วยงานสายงานอธิการบดี
ผู้บริหารหน่วยงานสายงานกิจการนักศึกษา
ผู้บริหารหน่วยงานสายงานเครือข่ายสัมพันธ์
ผู้บริหารหน่วยงานสายงานการเงินและบริหาร
ผู้บริหารหน่วยงานสายงานบริหารด้านกายภาพ
ผู้บริหารหน่วยงานสายงานทรัพยากรบุคคล
ผู้บริหารหน่วยงานสายงานวิจัยและพัฒนา