สำนักมาตรฐานและบริหารวิชาการ (Center of Academic Standard and Administration)

สำนักนวัตกรรมกลุ่มวิชา DPU Core (Center of DPU Core Intiatives)

สำนักพัฒนาศักยภาพเพื่ออนาคตและการเสริมสร้างผู้ประกอบการ (Center of Future Workforce and Entrepreneurship)

สำนักดิจิทัลการศึกษาและบริการ (Center of Digital Education and Service)

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน (Center of Teaching and Learning Innovation)