สำนักมาตรฐานและบริหารวิชาการ (Center of Academic Standard and Administration)

- ฝ่ายคุณภาพการศึกษา (Education Quality) 

สำนักนวัตกรรมกลุ่มวิชา DPU Core (Center of DPU Core Intiatives)

สำนักพัฒนาศักยภาพเพื่ออนาคตและการเสริมสร้างผู้ประกอบการ (Center of Future Workforce and Entrepreneurship)

สำนักดิจิทัลการศึกษาและบริการ (Center of Digital Education and Service)

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน (Center of Teaching and Learning Innovation)

ฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Teaching and Curricular Initiatives Institute of Lifelong Learning)