ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562/2019

กิจกรรม

ภาค 1 (เรียน 14 สัปดาห์)

 (ชดเชย 1 คาบ 3 ชั่วโมง)

ภาค 2 (เรียน 14 สัปดาห์)

(ชดเชย 1 คาบ 3 ชม.)

ภาคฤดูร้อน (เรียน 7 สัปดาห์)

(ชดเชย 1 คาบ 3 ชั่วโมง)

ประชุมอาจารย์ทั้งหมดประจำภาคการศึกษา

สิงหาคม 2562

ธันวาคม 2562

-

ลงทะเบียนเรียน

พฤ.1 – อา.4 สิงหาคม 2562

และ จ.5 สิงหาคม 2562

พฤ. 28 – ส. 30 พฤศจิกายน 2562

และ จ.2 ธันวาคม 2562

พฤ.23 – ส.25 เมษายน 2563

และ จ. 27 เมษายน 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

รอบที่ 1  พฤ.6 – ศ.7 มิถุนายน 2562

รอบที่ 2  ศ.2 สิงหาคม 2562

-

-

เปิดเรียนเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

จ.10 มิถุนายน – อา. 21 กรกฎาคม 2562

-

-

เปิดภาคการศึกษา

จ.5 สิงหาคม 2562

จ.2 ธันวาคม 2562

จ.27 เมษายน 2563

ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา

อ.13 – พฤ.15 สิงหาคม 2562

จ.9 – พ.11 ธันวาคม 2562

จ.4 – อ.5 พฤษภาคม 2563

ลงทะเบียนล่าช้า

จ.19 – อ.20 สิงหาคม 2562

จ.16 – อ.17 ธันวาคม 2562

จ.11 – อ.12 พฤษภาคม 2563

สอบกลางภาค และหยุดทบทวนการเรียนการสอน

-

-

-

ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคที่คณะ

จ.7 – ส.12 ตุลาคม 2562

จ.17 – ส.22  กุมภาพันธ์  2563

จ.18 – ส.23 พฤษภาคม 2563

วันสุดท้ายการขอเพิกถอนรายวิชา (W)

ส.26 ตุลาคม 2562

ส.29 กุมภาพันธ์ 2563

ส.30 พฤษภาคม 2563

ประชุมกรรมการวิชาการคณะเพื่ออนุมัติข้อสอบปลายภาค

อ.15 – ศ.18 ตุลาคม 2562

จ.24 – ศ.28 กุมภาพันธ์ 2563

จ.25 – ศ.29 พฤษภาคม 2563

วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคที่สำนักวิชาการ

อ.22 ตุลาคม 2562

อ.3 มีนาคม 2563

อ.2 มิถุนายน 2563

วันสุดท้ายของการเรียน

อา.10 พฤศจิกายน 2562

อา.22 มีนาคม 2563

อา.14 มิถุนายน 2563

สอบปลายภาค

จ.11 – อา.24  พฤศจิกายน 2562

จ.23 มีนาคม – อา.5 เมษายน 2563

จ.15 – อา.21 มิถุนายน 2563

ปิดภาคการศึกษา

จ.25 พฤศจิกายน 2562

อ.7 เมษายน 2563

จ.22 มิถุนายน 2563

ทำคะแนนสอบและประชุมกรรมการวิชาการคณะเพื่ออนุมัติผลการสอบปลายภาค

จ.25- ศ.29 พฤศจิกายน 2562

อ.7- ศ.10 เมษายน 2563

จ.22 – ศ.26 มิถุนายน 2563

* หยุดพักผ่อน  2 ช่วงเวลา  รวม 14 วันทำการ

ช่วงที่ 1  สัปดาห์ก่อนเทศกาลปีใหม่ และสัปดาห์เทศกาลปีใหม่ จ.23 ธ.ค. 62 – ศ. 3 ม.ค. 63 (7 วันทำการ)

ช่วงที่ 2  สัปดาห์เทศกาลสงกรานต์ และหลังสัปดาห์เทศกาลสงกรานต์ พฤ.16 – ศ.24 เม.ย. 63 (7 วันทำการ)

-

วันสุดท้ายของการส่งผลสอบปลายภาค

ศ.29 พฤศจิกายน 2562

ศ.10 เมษายน 2563

ศ.26 มิถุนายน 2563

ประกาศผลสอบปลายภาค และวันสำเร็จการศึกษาของภาคเรียน

ศ.29 พฤศจิกายน 2562

ศ.10 เมษายน 2563

ศ.26 มิถุนายน 2563

วันสุดท้ายของการแก้เกรด I

จ.3 กุมภาพันธ์ 2563

จ.15 มิถุนายน 2563

จ.31 สิงหาคม 2563

เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563/2020 วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563