กำหนดการ

การส่งผลงาน

วันที่ กิจกรรม
วันนี้ - 15 เม.ย. 67
เปิดรับสมัครผลงาน (บทความวิจัยฉบับเต็ม)
หากส่งก่อน จะแจ้งผลการพิจารณาผลงานให้ก่อน
ระยะเวลาพิจารณาผลงานประมาณและออกจดหมายตอบรับ ประมาณ 7 วัน
15 เม.ย. 67
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข
30 เม.ย. 67
วันประชุมวิชาการนำเสนอผลงานออนไลน์
9.00 – 10.30 น. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
10.30 – 10.45 น. พักเบรค
10.45 – 12.00 น. การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (oral presentation)