กำหนดการ

การส่งผลงาน

วันที่ กิจกรรม
1 มกราคม – 16 มิถุนายน 2566
เปิดรับสมัครผลงาน (บทความวิจัยฉบับเต็ม)
หากส่งก่อน จะแจ้งผลการพิจารณาผลงานให้ก่อน
ระยะเวลาพิจารณาผลงานประมาณและออกจดหมายตอบรับ ประมาณ 7 วัน
16 มิถุนายน 2566
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข
30 มิถุนายน 2566
วันประชุมวิชาการนำเสนอผลงานออนไลน์
9.00 – 10.30 น. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
10.30 – 10.45 น. พักเบรค
10.45 – 12.00 น. การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (oral presentation)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น. การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (oral presentation)