ขั้นตอนการส่งบทความและการลงทะเบียน

 1. ผู้นำเสนอกรอกข้อมูลลงทะเบียนส่งผลงานเบื้องต้นใน google form ลงทะเบียนส่งผลงาน
 2. ผู้นำเสนอส่งผลงาน File word ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (รวมทุกอย่าง) มายังอีเมลของผู้จัดงาน คือ [email protected]
 3. หากผู้จัดงานได้รับผลงานแล้ว จะแจ้งกลับทางอีเมลเพื่อยืนยันผลงาน
 4. ผู้นำเสนอชำระค่าลงทะเบียน 50% จำนวน 1,200 บาท พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน (slip) ส่งมาทางอีเมลของผู้จัดงาน [email protected]
 5. ผู้จัดงานดำเนินการส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
 6. ผลประเมินและจดหมายตอบรับจะได้รับประมาณ 7 วัน และแจ้งให้ทราบทางอีเมล
 7. ผู้นำเสนอส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์ คืนมายังผู้จัดงาน พร้อมชำระค่าลงทะเบียนส่วนที่เหลือ เพื่อดำเนินการลงตีพิมพ์ในรายงานการประชุม (proceeding)
 8. รายงานการประชุม (proceeding) จะเผยแพร่ทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์นี้ และ สามารถ save เป็น PDF file ได้ พร้อมรับใบประกาศการนำเสนอผลงานในวันประชุมได้


รูปแบบบทความ (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)

 • ขนาดกระดาษ จัดพิมพ์ลงโปรแกรม Microsoft Word กระดาษขนาด A4
 • ขอบกระดาษ เว้นระยะขอบ 1 นิ้ว (2.5 ซม.) ทุกด้าน
 • การตั้งค่าระยะบรรทัด (line spacing) คือ 1 เท่า หรือ Single
 • จำนวนหน้า ไม่เกิน 12 หน้า ขนาดกระดาษ A4 (พร้อมรูปตารางที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง)
 • ไม่ต้องระบุเลขหน้า
 • ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด font 16 ทั้งบทความ
 • ดูตัวอย่างการจัดรูปแบบความ (format) (ดาวน์โหลดจากด้านล่าง)

รูปแบบการจัดบทความ

รายละเอียด Download
การจัดรูปแบบความ (format) Download