กองบรรณาธิการและคณะทำงานจัดการประชุม
คณะทำงานจัดการประชุม
committee_1_1
อาจารย์วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์
คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ที่ปรึกษา
committee_2
รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล
หัวหน้าโครงการ
committee_3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา สว่างคง
คณะทำงาน
committee_4
ดร.อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ
คณะทำงาน
committee_5
ดร.ณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง
คณะทำงาน
committee_6
ดร.ดาวศุกร์ บุญญะศานต์
คณะทำงาน
committee_7
ดร.ยุวรี โชคสวนทรัพย์
คณะทำงาน
committee_8
นางสาวจารุภา ธิติชัยกุลธร
เลขาโครงการและคณะทำงาน
กองบรรณาธิการภายในและภายนอก
รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา สว่างคง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ดร.ณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ดร.ดาวศุกร์ บุญญะศานต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ดร. ยุวรี โชคสวนทรัพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ดร.ดุสิตพร ฮกธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย