นักวิจัย : รศ.ดร.เลิศพร ภาระสกุล
สังกัด : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นักวิจัย : ผศ.ดร.ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ

นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ กิจปราชญ์
สังกัด : คณะการบัญชี

นักวิจัย :
สังกัด :

นักวิจัย : อ.เสาวภา ไวยสุศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์