นักวิจัย : กรกช อัญชลีนุกูล
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์

นักวิจัย : อ.เฉลิมสิน สิงห์สนอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นักวิจัย : ดร.อดิศร ณ อุบล
สังกัด : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิจัย : ผศ.สุทิน โรจน์ประเสริฐ
สังกัด : คณะนิเทศศาสตร์

นักวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร. ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ และ อ.อรอุมา มูลวัตร
สังกัด : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการคำศัพท์พื้นฐาน 1,000 คำ ในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์และ สถิติในชีวิตประจำวัน (MA103) สำหรับนักศึกษาชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองของ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย : อ.สายฝน เทียมแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นักวิจัย : ดร.กนิษฐา ยิ้มนาค
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นักวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล
สังกัด : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม