นักวิจัย : อาจารย์นิตย์ เพ็ชรรัตน์, Prof.Cun Yi Yu
สังกัด : วิศวกรรมศาสตร์