นักวิจัย :
สังกัด :

นักวิจัย :
สังกัด :

นักวิจัย : สุชาวดี เดชทองจันทร์
สังกัด : คณะรัฐประศาสนศาสตร์

นักวิจัย :
สังกัด :

นักวิจัย :
สังกัด :

นักวิจัย : อาจารย์นงนิภา ตุลยานนท์
สังกัด : คณะการบัญชี

นักวิจัย : ผศ.อริสรา ไวยเจริญ
สังกัด : คณะนิเทศศาสตร์