นักวิจัย : รศ.ดร.พีระ จิรโสภณ ,และคณะ
สังกัด : คณะนิเทศศาสตร์

นักวิจัย : ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ
สังกัด : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

นักวิจัย : ลักษณา เกตุเตียน และ ประดินันท์ ประดับศิลป์
สังกัด : คณะการบัญชี

นักวิจัย : ผศ.ผ่องใส เพ็ชรรักษ์ ดร.อาทร จิตสุนทรชัยกุล และ ผศ.ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ