นักวิจัย :
สังกัด :

นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารณี เอื้อชนะจิต
สังกัด : คณะการบัญชี

นักวิจัย :
สังกัด :

นักวิจัย :
สังกัด :

นักวิจัย :
สังกัด :

นักวิจัย :
สังกัด :